Skip to content

Om oss

Bupa AS ble stiftet høsten 2013. Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innenfor rus og psykiatri. Hvert menneske er unikt og vi skreddersyr tilbud som passer for den enkelte bruker.

Vår Visjon

Alle mennesker har rett til et godt liv. Vi ønsker å gi våre brukere økt livskvalitet og en bedre hverdag. Vårt mål og ambisjon er at hver eneste person i vår virksomhet skal behandles med respekt, og leve et så godt liv som mulig.

Grunnleggende verdier i Bupa er trygghet, respekt, mestring og kvalitet

Trygghet

Alle mennesker er like mye verdt, skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet. Bupa bemanner hvert tiltak etter behov og etter avtale med oppdragsgiver. Vi tilstreber å finne personale som passer sammen med den enkelte beboer. Vår erfaring tilsier at dette fører til stabilitet, som er med på å øke brukers grad av trygghet og trivsel. Vi anvender i stor grad medleverturnus, da dette gir våre brukere trygghet, forutsigbarhet og ro.

Vi etterstreber også trygghet gjennom kunnskap og kompetanseheving.

Mestring

I Bupa setter vi mennesket i sentrum. Hver enkelt skal få mulighet til å vokse i eget  tempo gjennom mestring, positive opplevelser og økt selvstendighet. Brukermedvirkning står helt sentralt. Brukerens selvbestemmelse og innflytelse i eget liv er førsteprioritet. Dette innebærer at både beboere og deres nærstående skal kunne være med på å påvirke utformingen og utførelsen av de tjenestene de mottar av oss. Vårt hovedmål er at hver enkelt bruker skal føle seg som hovedperson i eget liv.

Vi har stor tro på at beboerne gjennom meningsfylte aktiviteter vil oppleve mestring og økt livsglede. Aktivitetstilbudet vårt er derfor alltid tilrettelagt brukers ønsker, interesser og mestringsnivå.

Respekt

Hvert menneske er unikt, og har sin egen historie. Bupa møter alle med respekt og ydmykhet for det livet de ønsker å leve. Alle mennesker har en egenverdi, uavhengig av situasjon. Vi yter omsorg fullt og helt på brukerens og/eller oppdragsgivers premisser. Vårt fokus er at brukeren skal bli sett, hørt og respektert i ethvert møte med oss.

Kvalitet

Bupa jobber aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vårt arbeid og våre tjenester bygger på gjeldende lover og forskrifter.

Arbeidet baseres på høy faglig kvalitet, høye etiske standarder og at vårt personell skal ha gode holdninger. Vi har grundige refleksjoner rundt de tilbud vi leverer.

Vi i Bupa ser på våre brukeres pårørende som en sterk ressursfor å tilrettelegge et godt, trygt og kvalitativt tilbud. Et godt samarbeid med pårørende er derfor sentralt for at vi leverer gode tjenester. Vi strekker oss langt for at deres ønsker og innspill skal bli hørt.

Administrasjonen i Bupa

Kjell Arne Grøntjernet

Daglig leder, 994 69 563

Hans Brunstad

Økonomiansvarlig, 952 22 980

Bengt Walnum

Faglig leder, 415 64 501

Terje Brunstad

Styrets formann, 918 59 820

Aina Edvardsen

Sykepleier. Stabsfunksjon

Runar Berg Pedersen

Nestleder og områdeansvarlig Nordland, 915 73 098

Aina Maranen Eriksen

Områdeansvarlig Troms, 466 12 287

Back To Top