Skip to content

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor helse og omsorg over hele landet. Bupa er sammensatt av ulike faggrupper innenfor helsesektoren. Vi har høy kompetanse og lang erfaring fra somatiske og psykiatriske sengeposter, privat helse og omsorg, boligtjenester samt PU-tjenester fra flere kommuner.

Vårt personale består i dag av

 • Sykepleiere
 • Spesialsykepleiere
 • Verne- og spesialvernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Miljøarbeidere

Vi yter tjenester til brukere med følgende utfordringer:

Psykiske lidelser i allmennpsykiatrien

 • Bipolare lidelser
 • Depresjoner
 • Misbruk og avhengighet
 • Autisme
 • Schizofreni
 • Personlighetsforstyrrelser

Demens

 • Alzheimer
 • Vaskulær og frontotemporal demens
  I Bupa har vi mye erfaring med demens hvor aggresjon er fremtredende. Vi har god erfaring med å tilrettelegge et forutsigbart og trygt miljø for disse personene, som resulterer i dempet angstnivå.

Psykisk utviklingshemming

Alle i personalgruppen har lang erfaring fra å jobbe med personer med kognitiv svikt. Vi har kompetanse og kurs i Helse og omsorgstjenesteloven, Kap. 9. Vi har også et samarbeid med Habiliteringen i Tromsø. Det innebærer veiledning i tilknytning til et månedlig tiltak.

Brukere med behov for hjemmerespirator

Bupa har lang erfaring med hjemmerespirator og de utfordringer som ligger i å jobbe med denne gruppen. Dette gjelder tekniske utfordringer med respirator, sugemaskin, hostemaskin og kunnskap om annet utstyr. Det gjelder stell av bruker og ikke minst de relasjonelle utfordringer som ligger i å ha sin arbeidsplass i en annens hjem.

Rus og psykiatri (ROP-lidelser)

Personer med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykiske utfordringer, og disse har gjerne hyppigere ruslidelse enn resten av befolkningen.
Vi har erfart at svært optimistiske planer om rusfrihet ofte er vanskelig å gjennomføre, da bruker i mange tilfeller ikke er motivert, og personalet føler at de ikke strekker til i sitt arbeid. Ruskontroll derimot er et begrep vi i større grad kan forholde oss til, og som i de fleste tilfeller er oppnåelig for brukeren. Med ruskontroll hjelper vi brukeren til å ruse seg mindre slik at psykiatriske symptomer blir neddempet. Videre hjelper vi, og støtter brukeren slik at han/hun blir i stand til å motta behandling for sin lidelse.

Slik jobber vi

Vi starter med å kartlegge og skaffe informasjon som trengs for at vi kan legge fundamentet for et godt arbeid med bruker. Dette gjøres i samarbeid med ressurspersoner i kommunen, fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste og andre. Fundamentet består i at vi finner den rette plassen for bruker å bo, og at vi finner det rette personalet for akkurat denne personen. Det vil si at personalet har kunnskap om problemstilling, interesser, samt god kjemi med bruker, slik at vi kan lage gode dags-, ukes- og månedsplaner  Det handler i stor grad om å lage et forutsigbart og trygt miljø som baserer seg på brukers interesser, og samtidig har god struktur og klare rammer.

Angst er et element vi finner igjen hos mange med psykiske lidelser. Vi ser at når vi klarer å senke angstnivået hos brukeren får de ofte bedre livskvalitet og fungerer bedre i hverdagen. Med godt og målrettet arbeid unngår vi akuttinnleggelser, brukeren opplever å kunne redusere bruk av anxiolytika, og vi finner alternative mestringsmetoder for angst.

Vi har også erfaring med brukere som bor deler av året i utlandet. Vi tilbyr eget personell som kan følge brukeren både i Norge og det aktuelle landet. Ved behov skaffer vi bil eller handicapbil for å kunne gi opplevelser og frihet. Bupa har svært gode erfaringer og resultater med å gi og ivareta et godt omsorgstilbud til brukere som har ekstra store utfordringer hjemme. Spesielt brukere som er ferdig behandlet på andre- og tredje linjenivå, som er behandlingsresistente og samtidig fungerer marginalt i eget hjem.

Back To Top